تنظیم مودم UTEL

در صورت بروز مشکل و عدم توانایی در راه اندازی با واحد فنی تماس حاصل فرمایید.