قیمت اصلی 12,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 10,000,000 تومان است.
قیمت اصلی 3,000,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,850,000 تومان است.
قیمت اصلی 3,200,000 تومان بود.قیمت فعلی 2,800,000 تومان است.