بایگانی برچسب: تنظیم اینترنت

به وایفا متصل میشم اما اینترنت ندارم !!!

اتصال به شبکه بدون دسترسی به اینترنت